Hướng dẫn quản trị NetLanguages

Video hướng dẫn dành cho giáo viên cách quản lý các tài khoản học viên

Hướng dẫn sử dụng NetLanguages

Video hướng dẫn dành cho học sinh cách sử dụng tài khoản NetLanguages

Hướng dẫn cài đặt LANGMaster

Video hướng dẫn cách cài đặt phần mềm LANGMaster

Hướng dẫn sử dụng eTestMe

Video hướng dẫn dành cho học sinh cách sử dụng phần mềm khảo thí eTestMe

Click đúp vào video để xem fullscreen.